BIURO RACHUNKOWE JELENIA GÓRA

Księgi rachunkowe mają obowiązek prowadzić m.in.:

 • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji)
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku wynosi:

1.200.000 euro = 5.059.560 zł

W ramach tego rodzaju księgowości oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości;
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z ustalonym planem kont;
 • prowadzenie rozrachunków i bieżąca weryfikacja sald kontrahentów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • rozliczenia podatkowe właścicieli/wspólników;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla celów podatku od towarów i usług – VAT (jeśli dotyczy);
 • sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług – VAT-7, VAT-7K oraz informacji podsumowujących VAT-UE;
 • obsługa pracowników, usługi kadrowo – płacowe;
 • rozliczenia z ZUS, wysyłka elektroniczna dokumentów;
 • przekazy pocztowe/przelewy bankowe do ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • rozliczenia z PFRON;
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8;
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz NBP.

Usługi dodatkowe:

 • przygotowanie dokumentów do rejestracji Spółki (KRS, GUS, US, ZUS);
 • opracowanie polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont;
 • przygotowywanie tekstów uchwał zgromadzeń wspólników;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • sporządzanie sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej z działalności jednostki w roku obrotowym;
 • sporządzanie protokołów ze Zgromadzeń Wspólników;
 • prowadzenie księgi udziałów spółki;
 • prowadzenie księgi uchwał;
 • rejestracja zmian organizacyjnych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym, ZUS;
 • bieżące konsultacje i analizy sytuacji finansowo – ekonomicznej firmy oraz porady i wyjaśnienia księgowo-podatkowe;
 • przygotowywanie wniosków kredytowych do banku;
 • inne zestawienia i sprawozdania według potrzeb;
 • sporządzanie wniosków o dotacje do Urzędu Pracy;
 • możliwość odbioru dokumentów bezpośrednio z siedziby Klienta;
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędami w zakresie udzielonego umocowania;
 • weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okresy poprzedzające podjęcie współpracy, wyprowadzanie zaległości;
 • inne usługi według indywidualnych ustaleń z Klientem.

Biuro rachunkowe Jelenia Góra, księgowa Jelenia Góra